Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte 2023

SFSE

Svenska Föreningen för Supported Employment

Till samtliga medlemmar

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svenska Föreningen för Supported Employment till årsmöte. Det kommer att finnas möjlighet att delta fysiskt eller digitalt via länk. Anmäl ditt deltagande på mötet, och om du avser att delta fysiskt eller digitalt, senast den 20 mars till johanna.thagemark@huddinge.se

 

Dag och tid: onsdagen den 22 mars kl. 17.00-18.00

Plats: Det fysiska mötet kommer att ske på Cirkeln Stockholm, Sveavägen 41. Möteslänk skickas ut i samband med anmälan för den som önskar delta digitalt.

 

Medlem som önskar lämna förslag på punkter till årsmötet utöver de som fastställts i stadgarna ska maila dessa till johanna.thagemark@huddinge.se senast 28 februari 2023

Till kallelse bifogas:

Förslag till föredragningslista

Verksamhetsberättelse för 2022 finns tillgänglig på hemsidan samt skickas ut efter önskemål.

Välkomna

Styrelsen

Svenska föreningen för Supported Employment

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justeringsman
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor/revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgifter för 2024
 16. Behandling av övriga förslag från styrelsen och medlemmarna
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande

 Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm