Kallelse till årsmöte för Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE) 2023

Till samtliga medlemmar

Kallelse till årsmöte
Härmed kallas samtliga medlemmar i Svenska Föreningen för Supported
Employment till extra årsmöte. Mötet kommer att ske digitalt via
länk. Anmäl ditt deltagande på mötet, och om du avser att delta fysiskt eller
digitalt, senast den 12 december till johanna.thagemark@huddinge.se

Dag och tid: Torsdagen den 14 december kl. 14.30-15.00
Plats: Möteslänk skickas ut i samband med anmälan.

Till kallelse bifogas:
Föredragningslista
Välkomna!
Styrelsen

 

Föredragningslista
1. Det extra årsmötets öppnande
2. Val av ordförande att leda årsmötet
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsman
5. Godkännande av dagordningen
6. Godkännande av kallelsen
7. Fastställande av röstlängd
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Övriga frågor
11. Det extra årsmötets avslutandeSamarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm