Stadgar för Svenska Föreningen för Supported Employment

Stadgar för Svenska Föreningen för Supported Employment 2020-04-22

antagna vid föreningens årsmöte 24 mars 2000
Reviderade 31 augusti 2017 samt 22 april 2020 § 2

 • 1. Föreningens namn

Föreningens namn är Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE).

 • 2. Ändamål

Föreningen ska i Sverige verka för att sprida och utveckla SE, IPS och SEd, samt bedriva påverkansarbete för att främja kunskap och användning av dessa.

 • 3. Medlemskap

Medlemskap i förening kan vinnas av enskilda personer och juridiska personer som vill främja föreningens ändamål och verksamhet, och som följer dess stadgar.

Medlemsavgifter ska fastställas vid ordinarie årsmöten, och ska gälla antingen för kalenderår eller som ständigt medlemskap.

 • 4. Bidrag till främjande av föreningens ändamål och verksamhet

Bidrag till främjande av föreningens ändamål och verksamhet får mottagas från enskilda personer och juridiska personer. Sådant bidrag får av givaren vara riktat till viss aktivitet, om denna faller inom ramen för föreningens ändamål och verksamhet i övrigt.

 • 5. Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast 30 april. Extra årsmöte ska hållas då styrelsen så finner påkallat, eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar så begär.
Det åligger styrelsen att kalla till årsmöte och extra årsmöte senast tre veckor i förväg. Förslag på punkter till årsmötet utöver de som fastställts i stadgarna ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. Skriftlig avsägelse av styrelseuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:

 • Val av ordförande att leda årsmötet
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsman
 • Godkännande av dagordning
 • Godkännande av kallelsen
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Fastställande av antal styrelseledamöter mm

 • Val av ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisor/revisorer
 • Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Behandling av övriga förslag från styrelsen och medlemmarna
 • Övriga frågor

Av kallelse till extra årsmöte ska framgå de ärenden i vilka beslut fattas.

 • 6. Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att leda föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör, samt de ytterligare funktionärer som den finner erforderliga. Styrelsen ska bestå av minst 5 och max 8 styrelseledamöter inkluderat ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen beslutför när samtliga styrelseledamöter har kallats och minst hälften av dessa är närvarande. Det åligger föreningens ordförande att kalla till styrelsesammanträde senast sju dagar i förväg.

Styrelsen kan fatta beslut när mer än hälften av antalet styrelseledamöter biträder beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

 • 7. Firmateckning

Föreningens ordförande tecknar föreningens firma. Styrelsen kan därutöver, för särskilt ändamål, lämna fullmakt till andra personer att tillsammans eller var för sig teckna föreningens firma.

 • 8. Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att inför årsmöte förbereda val av styrelse och revisorer. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.

 • 9. Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaper, verksamhetsberättelse och övriga handlingar som rör förvaltningen ska av styrelsen överlämnas till revisorerna snarast möjligt efter räkenskapsårets utgång.
Revisorernas granskning ska vara avslutad, och revisionsberättelse överlämnad till styrelsen, senast två veckor före ordinarie årsmöte.

 • 10. Medlemskap i EUSE

Föreningen ska vara en aktiv medlem i European Union Supported Employment (EUSE).

 • 11. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid ordinarie årsmöte samt vid ett extra årsmöte, varvid erfordras att minst två tredjedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar biträder beslutet.

 • 12. Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut vid två årsmöten, varvid erfordras dels att det ena är ett ordinarie årsmöte och dels att minst två tredjedelar av vid vardera årsmötet närvarande medlemmar biträder beslutet.

Vid upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla en organisation som har liknande ändamål

 

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm