Utredningar

Fokus 12

Undomsstyrelsen har i uppdrag att rapportera till regeringen gällande levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. Den 4:e december 2012 lämnades rapporten Fokus 12 till regeringen. Gruppens levnadsvillkor har analyserats utifrån utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa samt kultur, fritid och föreningsliv. Särskilt alarmerande är att deras hälsa är mycket sämre än andras. Fem gånger så stor andel bland unga med funktionsnedsättning är missnöjda med sina liv och det är fyra gånger så vanligt att de bedömer sitt hälsotillstånd som dåligt jämfört med övriga unga. Över hälften lider av stressrelaterade symptom och runt 30 procent har mobbats eller blivit utfrysta under det senaste halvåret. Fokus 12 ger en samlad bild av att gruppen har sämre förutsättningar att etablera sig i samhället. Här är utbildning, som i sin tur leder till arbete, nyckeln. De här ungdomarna har i större utsträckning lägre utbildningsnivå, är i större utsträckning arbetslösa och långtidsarbetslösa och har en svårare ekonomisk situation. Samhället måste agera för att ge dem samma möjligheter som andra unga har. Fokus 12 innehåller också en rad goda exempel från hela Sverige. Där beskrivs kommunala verksamheter för att förbättra unga funktionsnedsattas levnadsvillkor.

Funka-utredningen (A 2011:03)

Regeringen beslutade den 22 juni 2011 om direktiv till utredningen om översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga m.m. Utredningen har antagit namnet FunkA-utredningen. Utredningen (A 2011:03) hade i uppdrag att lämna ett samlat förslag till hur arbetsmarknadspolitiska insatser bör utformas för att på ett effektivt sätt bidra till att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i ökad utsträckning kan få och behålla ett arbete. Läs mer

Brist på brådska (2008: 102)

Brist på brådska är en översyn av aktivitetsersättningen och de insatser som lämnas till unga med nedsatt arbetsförmåga. Läs mer

Alltjämt ojämlikt (2010)

Utredningen är gjord av Socialstyrelsen. Rapporten berör levnadsförhållanden för vuxna personer med funktionsnedsättning som har insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Undersökningsgruppen består av 57 500 personer. Rapportens huvudsakliga syfte är att undersöka i vilken utsträckning de handikappolitiska målen om jämlika levnadsförhållanden uppfylls för denna grupp. Rapporten syftar också till att beskriva undersökningsgruppen utifrån bland annat ålder, kön, etnisk bakgrund samt typ av funktionsnedsättning. Läs mer

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm