Verksamhetsberättelse 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SFSE 2020

 

 

Styrelsens arbete

SFSE:s årsmöte 2020 hölls p.g.a. Covid-19 via ett Teamsmöte den 11 april.

10 personer deltog vid mötet.

 

Styrelsen har under 2020 bestått av:

Ordförande: Bertil Johansson

Kassör: Stina Asp

Sekreterare: Amir Noajnas

Ledamöter:  Andreas Nyhlen, Annette Holmblad, Kia Kanon och Elisabeth Espling-Ek.

Valberedning: Bengt Eklund och Mimmi Darbo

Revisorer: Anette Svensson

Vid årsmötet beslutades om oförändrade medlemsavgifter d.v.s. enskilda medlemmar 150 kr/år, organisationer 600 kr/år och ständigt medlemskap 6000 kr.

Under perioden sedan senaste årsmötet har 7 protokollförda möten hållits. Förutom det har ett antal möten hållits kring planeringen av 2021 års SFSE-konferens.

Föreningen har 31 medlemmar, bland dessa finns både enskilda likväl som organisationsmedlemmar.

Konferens

2020 års konferens planerades att genomföras i april i Norrköping. Mycket arbete hade lagts på att få ihop ett program och att hitta lämpliga lokaler. Covid-19 kom dessvärre i vägen och vi fick ställa in.

Däremot genomfördes en konferens digitalt den 10 december i samarbete med EPR, European Platform for Rehabilitation. Konferensen var kostnadsfri och samlade ca 70 personer. Bland föreläsarna fanns Grete Wangen, Metropolitan University i Norge, Pontus Kåmark, Swesam och Mikael Klein från funktionsrätt Sverige.

Nätverksmöten

Under verksamhetsåret har SFSE arrangerat 3 nätverksträffar. 1 fysisk träff i Göteborg samt 2 digitala nätverksträffar. Även här har antalet träffar påverkats negativt av pandemisituationen. Dock kan sägas att de digitala träffarna fungerade mycket bra och kan vara ett bra inslag i kommande aktiviteter.

 

 

 

Internationell verksamhet

SFSE:s representant i EUSE är Bertil Johansson. Under perioden har endast 2 digitala styrelsemöten hållits. Det ena närvarade Stina Asp på och det andra Bertil Johansson.

 

SEQF

Under året har SFSE gjort en investering i kvalitetsmaterialet SEQF (Supported Employment Quality Framework). Materialet som tagits fram i ett europeiskt projekt består av en teoribok samt en arbetsbok. SFSE har köpt översättning av materialet samt tryckt upp böcker som finns att köpa. Delar av styrelsen har också utbildats till revisorer av BASE (British Association of Supported Employment).

Påverkansarbete

Kontakter har förts med Arbetsförmedlingen rörande SIUS utveckling i framtiden. SFSE har i kontakter med Alexander Saucedo Tf. Enhetschef framfört erbjudande om att ha en fortsatt dialog med oss för att få råd och stöd i kvalitetsfrågor om metod. Dialogen pågår för närvarande. (Mars 2021).

 

 

 

Bertil Johansson

Ordförande

 

 

 

 

 Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm