VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SFSE 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SFSE 2019

Styrelsens arbete

SFSE: s årsmöte hölls i Skellefteå den 27 mars.

Styrelsen har under perioden bestått av:

Ordförande: Bertil Johansson

Kassör: Stina Asp

Sekreterare: Marianne Merin

Ledamöter: Andreas Nyhlen, Annette Holmblad, Pernille Brabrand, Amir Noajnas och Kia Kanon.

Valberedning: Mimmi Darbo och Bengt Eklund

Revisor: Anette Svensson

Vid årsmötet beslutades om oförändrade medlemsavgifter d.v.s. enskilda medlemmar150 kr/år, organisationer 600 kr/år och ständigt medlemskap 6000 kr.

Under perioden har 6 protokollförda möten, varav 3 Skype möten, hållits för hela styrelsen. Utöver detta har också konferensgruppen sammanträtt via Skype.

Föreningen har 45 medlemmar, bland dessa finns både enskilda, likväl som organisationsmedlemmar.

En revidering av stadgarna, § 2, har påbörjats, då det är viktigt att vara mer specifik runt att föreningen verkar inte bara för Supported Employment (SE), utan också för Supported Education (SEd) och Individual Placement and Support (IPS)

Nationellt arbete

Konferens

2019 års konferens hölls den 27-28 mars i Skellefteå. 143 personer deltog. Temat för konferensen var Kompetens med support, och bland föreläsarna fanns representanter för Urkraft från Skellefteå, som föreläste om arbetet med SEd, Forskarna David Rosenberg och Camilla Bogarve föreläste om SEd, respektive återhämtning vid psykisk ohälsa. Moderator Sanna Johansson gav ett inifrånperspektiv utifrån stöd till arbete. Konferensen fungerade som alltid som en mötesplats bland professionella från landets alla delar.

I den ekonomiska berättelsen för 2019 så är konferensens uppgifter redovisade enligt följande: Intäkter:380 350 kr, Utgifter: 323 326 kr.

Nätverksmöten

Under verksamhetsåret har SFSE arrangerat 10 nätverksträffar. fyra i Örebro, fyra i Göteborgstrakten, ett i Stockholm och ett i Umeå. Syftet med nätverken är att främja utbyte och metodsamtal som rör SE, IPS och SEd. Medverkar gör föreningens medlemmar och andra som arbetar med och har intresse av metodgrenarna. Representanter från SFSEs styrelse står som kontaktpersoner för nätverken, och information om dem sprids genom föreningens hemsida och även genom andra kanaler.

Jobbskuggning

SFSE har under årens lopp byggt upp information och stöd kring genomförande av Jobbskuggningar. På hemsidan finns information och struktur vid genomförande samt möjlighet att skriva ut diplom till deltagande arbetsgivare och jobbskuggare. Arrangemanget är av internationell karaktär och flera länder medverkade 2019. I Belgien skuggade ca 800 personer och i Sverige ca 200 (Med stark koncentration till Västra Sverige). 2020 kommer skuggningarna i Sverige ske under vecka 20.

Information/Spridning och påverkansarbete

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Bland annat kan man nu tydligare följa föreningens internationella arbete/samarbete. Hemsidan tillsammans med Facebooksidan är bra att följa när det gäller SE, IPS och SEd. Flygblad som uppmuntrar till deltagande är uppdaterade och ett nytt bildspel som presenterar föreningen har gjorts.

Metodarbete

Föreningen har påbörjat ett arbete runt kvalitetsverktyget Supported Employment Quality Framework (SEQF), och undersöker möjligheter vad gäller översättning till svenska.

Internationellt arbete

Europeiska unionen för Supported Employment -EUSE

SFSE: s representant i EUSE är Bertil Johansson (Vice President fram t.o.m. konferensen i Amsterdam i maj). Under verksamhetsåret har Bertil närvarat vid EUSE: s styrelsemöten, i Paris, Amsterdam, och Aten. Bertil har i och med sin roll i EUSE-styrelsen arbetat med olika uppdrag som t.ex. planering av EUSE-konferens, granskning av insända abstracts och översyn av olika policydokument. Övrigt arbete i EUSE har genomförts via telefonkontakter, Skypemöten och mailkontakter. Även Kia Kanon har medverkat i styrelsemöte för EUSE i Aten. Fyra styrelseledamöter utöver Bertil deltog i EUSE-konferensen i Amsterdam 27-29 maj. Föreningen bekostade delar av den totala kostnaden för dessa fyra.

Föreningen erbjöd bidrag till deltagare i IPS-handledarnätverket, för att medverka och omvärldsbevaka utifrån världskonferens runt IPS i USA, men ingen hade möjlighet att åka.

Ordförande har kontakt med föreningen European Provider for rehabilitation, som vill ha hjälp att arrangera en konferens i Sverige under 2020.

 

Ordförande: Bertil Johansson                  Sekreterare: Marianne MerinSamarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm