Verksamhetsberättelse 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SFSE 2021

Styrelsens arbete

SFSE: s årsmöte hölls digitalt den 21 april.

Styrelsen har under perioden bestått av:

Ordförande: Bertil Johansson

Kassör: Stina Asp

Sekreterare: Amir Noajnas

Ledamöter:  Andreas Nyhlen, Annette Holmblad, Elisabeth Espling-Ek, Kia Kanon och Maria Hertin.

Valberedning: Mimmi Darbo och Bengt Eklund

Revisor: Anette Svensson

Vid årsmötet beslutades om oförändrade medlemsavgifter d.v.s. enskilda medlemmar150 kr/år, organisationer 600 kr/år och ständigt medlemskap 6000 kr.

Under perioden har 5 protokollförda möten, varav 4 Skype möten, hållits för hela styrelsen. Utöver detta har också konferensgruppen sammanträtt digitalt.

Föreningen har 31 medlemmar, bland dessa finns både enskilda, likväl som organisationsmedlemmar.

Nationellt arbete

Konferens

Konferensen hålls för året digitalt med tanke på rådande Covid-19 och de riktlinjer och begränsningar som följde med det. 250 personer deltog. Programmet belyste forskningsläget genom Ingrid Witte, en prognos om SIUS av Sven Zackari, Sara Byding från AF rapporterade om utsattheten inför våld hos personer med funktionsnedsättning, vid sidan av SFSEs egna avrapportering samt inspiration från Train Station och WeAreMountain. Av utvärderingen att döma var det en lyckad konferens innehållsmässigt och ekonomiskt bidrog den till 61795:- till kassan.

Nätverksmöten

Tre nätverksträffar har hållits under året och de har fortsatt varit digitala. Pandemin och omställningen till i huvudsak digitala möten har också avspeglat sig på innehållet då den ena avhandlat ämnet ”Matchning” och i synnerhet då under rådande förhållanden med såväl hinder men kanske också möjligheter och nya dörrar som öppnas. En annan nätverksträff har också varit på temat Digitalt arbete i Supported Employment.

Jobbskuggning

Ingen organiserad större aktivitet med SFSE i spetsen detta år på grund av rådande pandemi. Istället har information om aktiviteten angående hur och vad man gör har nu en tydlig rubik på hemsidan.

Information/Spridning och påverkansarbete

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Bland annat kan man nu tydligare följa föreningens internationella arbete/samarbete. Arbetet med att den ska erbjuda en egen liten tool-kit i miniformat har inte kommit igång ännu.

Bertil och Andreas har representerat SFSE under året i digitala möten med Shanis Wollarth och Hilda Lison, som hos Arbetsförmedlingen jobbat med att uppdatera handledarstödet kring insatsen SIUS. SFSE har där försökt bidra med förslag på hur man kan jobba med kvalitetssäkring och vi anser att vi blivit lyssnade på och att SIUS-verksamheten och SFSE fortsatt har goda möjligheter till samverkan.

Bertil Johansson deltog i ett digitalt seminarium arrangerat av SKR på temat rehab för personer med psykisk ohälsa.

Andreas Nyhlén har tillsammans med Mikael Klein tagit emot forskare från Tjeckien. De fick information om hur vi i Sverige jobbade för att underlätta möjligheter till jobb för perosner med funktionsnedsättning.

Metodarbete

Misa och Activa har för föreningens räkning på var sitt håll påbörjat arbeten kring kvalitetsverktyget SEQF. Med grund i den variant som BASE rekommenderade har båda organisationerna valt ut ett par av de nio områden som verktyget täcker in. Misa och Activa har skattat sina egna organisationer och har påbörjat arbetet med att utvärdera materialet och sina skattningar. Verktygsböckerna finns till försäljning från SFSE och vid ett köp får man också tillgång till ett nätverk som ska startas och bidra med erfarenhetsutbyten. Två samordningsförbund och en arbetsmarknadsförvaltning har också påbörjat ett eget arbete.

Amir Noajnas har bevakat arbetet i SECiso, ett SEd-projekt. Man har nu tagit fram en ny verktygslåda.

 Internationellt arbete

Europeiska unionen för Supported Employment -EUSE

Bertil Johansson främst, har representerat SFSE i EUSE. I första hand har man jobbat med att få ihop en konferens i Oslo för 2022 som från början planerades till maj men har skjutits upp till juni. De europeiska mötena hållits digitala och avhandlat frågor om ett nytt ERASMUS+ projekt i syfte att uppdatera tool-kit. Då EUSE-arbetet fått läggas på is i viss mån på grund av att man inte kunnat träffas fysiskt har man nu beslutat att skjuta på projektansökan till nästa år för att då få ökade möjligheter till samsyn på projektets mål och syfte. EUSE har också tagit fram spelregler för fortsatt jobb och förbättrad intern samverkan. Vid en översyn av strategisk plan för året 2021 kunde man också konstatera att den i många delar behöver fortsatt jobb.

Andreas NyhlénSamarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm