VERKSAMHETSBERÄTTELSE SFSE 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SFSE 2018

 

 

Styrelsens arbete

SFSE:s årsmöte hölls i Malmö den 11 april.

Styrelsen har under perioden bestått av:

Ordförande: Bertil Johansson

Kassör: Stina Asp

Sekreterare: Bengt Eklund

Ledamöter: Marianne Merin, Andreas Nyhlen, Annette Holmblad, Pernille Brabrand och Diana Waara.

Valberedning: Jörgen Aronsson och Mimmi Darbo

Revisorer: Annika Falk och Kim Iggstedt

Vid årsmötet beslutades om oförändrade medlemsavgifter d.v.s. enskilda medlemmar 150 kr/år, organisationer 600 kr/år och ständigt medlemskap 6000 kr.

Under perioden har 5 protokollförda möten hållits.

Föreningen har 41 medlemmar, bland dessa finns både enskilda likväl som organisationsmedlemmar.

Konferens

2018 års konferens hölls den 11–12 april i Malmö. Hela 240 personer deltog.

Temat för konferensen var angelägna möten och bland föreläsarna fanns Paula Tilly som pratade om att ha Aspergers syndrom, Per-Olof Hedvall, Certec om Universell utformning och Tonje Sannes från Norge om balanskonsten mellan makt och hjälp.

Konferensen fungerade som alltid som en mötesplats bland professionella från landets alla delar.

 

Nätverksmöten

Under verksamhetsåret har SFSE arrangerat 9 nätverksträffar. 4 i Örebro, 4 i Göteborgstrakten och 1 i Skellefteå. Syftet med nätverken är att främja utbyte och metodsamtal som rör SE, IPS och SEd . Medverkar gör föreningens medlemmar och andra som arbetar med och har intresse av metoderna. Representanter från SFSEs styrelse står som kontaktpersoner för nätverken, och information om dem sprids genom föreningens hemsida och även genom andra kanaler.

 

Jobbskuggning

SFSE har under årens lopp byggt upp information och stöd kring genomförande av Jobbskuggningar. På hemsidan finns information och struktur vid genomförande samt möjlighet att skriva ut diplom till deltagande arbetsgivare och jobbskuggare. Arrangemanget är av internationell karaktär och 2018 deltog Ca 12 länder. I Belgien skuggade ca 600 personer och i Sverige ca 200 (Med stark koncentration till Västra Sverige). Preliminärt datum för 2019 är 16/5.

Hemsidan

En ny hemsida har arbetats fram där information till våra medlemmar och andra kan spridas. Den tillsammans med vår Facebooksida är bra att följa när det gäller SE, IPS och S.Ed.

 

Internationell verksamhet

SFSE:s representanter i EUSE är Bertil Johansson (Vice President) och Bengt Eklund. Under verksamhetsåret har Bertil närvarat vid EUSE:s styrelsemöten, i Amsterdam, i april, Hamburg i oktober samt Paris i februari. Bertil har i och med sin roll i EUSE-styrelsen arbetat med olika uppdrag som t.ex. planering av EUSE-konferens, granskning av insända abstracts och översyn av olika policydokument. Övrigt arbete i EUSE har genomförts via telefonkontakter, Skypemöten och mailkontakter.

 

Under verksamhetsåret har SFSE varit i kontakt med Deborah Becker på IPS-nätverket i USA. SFSE fick en inbjudan att delta på deras internationella IPS-konvent. Ingen av SFSE:s styrelseledamöter har möjlighet att resa dit så vi erbjöd någon av våra medlemmar att åka dit där vi bidrar med del av kostnaden upp till 5.000 kr för max 2 personer.

Den 8-9 oktober arrangerades en Nordisk konferens kring SE i Oslo. Bertil Johansson deltog både som moderator och i en paneldebatt.

Bertil Johansson

Ordförande

 

 

 

 

 Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm