Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE) 2022

 

Styrelsens arbete

 

SFSE:s årsmöte hölls digitalt den 23 mars.

Styrelsen har under året bestått av:

  • Ordförande: Bertil Johansson/Johanna Thagemark
  • Kassör: Andreas Nyhlén
  • Sekreterare: Amir Noajnas
  • Ledamöter: Annette Holmblad, Elisabeth Espling-Ek, Kia Kanon och Johanna von Porat
  • Valberedning: Bertil Johansson, Mimmi Darbo och Bengt Eklund
  • Revisor: Anette Svensson

Vid årsmötet tackades Bertil Johansson av som ordförande efter långt och uppskattat värv och posten gick vidare till Johanna Thagemark. Det beslutades om oförändrade medlemsavgifter d.v.s. enskilda medlemmar150 kr/år, organisationer 600 kr/år och ständigt medlemskap 4000 kr.

Under perioden har fem protokollförda möten hållits för hela styrelsen, varav fyra har skett digitalt. Utöver detta har arbetsgrupper för SFSE-konferensen och kommunikation sammanträtt digitalt.

Föreningen har under året haft 38 medlemmar, bland dessa återfinns både enskilda medlemmar och organisationer.

Nationellt arbete

 

Konferens

Det planerades inledningsvis för en fysisk konferens men på grund av det fortsatt osäkra läget med anledning av pandemin så fick konferensgruppen i uppdrag att ställa om till en digital konferens. Programpunkter för den digitala konferensen som gick av stapeln den 23 mars var bland annat:

 

  • Vaeksthusets studie BIP i en svensk kontext och vad forskningen har visat är verksamt för att få deltagare i arbete/studier
  • Uppsala kommuns tillämpning av Supported Education och deltagares erfarenheter av att få stöd enligt metoden
  • Information om ESF-projektet Jämställd etablering och hur man genom att använda metoden Matchning från dag 1 höjt sysselsättningsgraden främst för utrikesfödda kvinnor
  • Avrapportering av SFSE:s egna verksamhet och arbetet med kvalitetsverktyget SEQF.

 

Ca 120 personer deltog på konferensen och utvärderingen visade på nöjda deltagare som gav konferensen höga betyg.

 

Nätverksträffar
Under året har digitala nätverksträffar hållits på teman som jobbskuggning, kvalitetsverktyget SEQF och hur vi kan bli bättre på att ”sälja in” våra arbetssökande. Träffarna har fått bra respons och gett möjlighet till erfarenhetsbyte mellan medarbetare i olika verksamheter runt om i landet. Deltagarantalet har varierat från ca 15 -50 personer.

Jobbskuggning

Föreningen stöder det internationella initiativet ”International Job Shadow Day” och uppmuntrar till mycket aktivitet gällande jobbskuggning. På hemsidan finns information och mallar som man kan använda sig av. Under 2022 deltog flera verksamheter runt om i landet i den nationella jobbskuggningsveckan som genomfördes v.22.

Information/Spridning och påverkansarbete

Föreningen arbetar för att vara aktiv på sociala medier och finns representerad på Facebook och Linkedin. Under året skapades även en profil på Instagram. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och under året har förbättringar skett för att på ett tydligare sätt lyfta fram användbara verktyg och dokument inom Supported Employments fem steg.

Under året har föreningen gått ut med en enkät riktad till medlemmar och andra som är intresserade av området med frågor om vad föreningen ska satsa på för aktiviteter och göra för att skapa mer delaktighet. Insamling av svar kommer att fortsätta även under början av år 2023 och vara ett viktigt underlag för hur föreningen ska utveckla sin verksamhet framöver.

Metodarbete

Föreningen har fortsatt arbetet med att sprida kunskap om kvalitetsverktyget SEQF. Verktygsböckerna finns till försäljning från SFSE och vid ett köp får man också tillgång till ett nätverk som bidrar med erfarenhetsutbyten.

 

Under året har SFSE haft löpande dialog med den sektionschef inom verksamhetsområde lokal arbetsmarknad som har det nationella ansvaret för SIUS-programmet hos Arbetsförmedlingen. Under året har handläggarstödet och processen för SIUS uppdaterats, i det arbetet har föreningen bidragit med expertkunskap. De nya interna styrdokumenten implementerades under hösten 2022. Arbetsförmedlingen ser även fortsättningsvis SIUS-programmet som en av de viktigaste resurserna för att få långtidssjukskrivna i arbete.

Internationellt arbete

I det internationella arbetet representeras föreningen främst av Andreas Nyhlén och Annette Holmblad som deltagit i flera digitala internationella möten under året. I juni deltog flera representanter från styrelsen på årets EUSE-konferens i Oslo.

 Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm