Kallelse till årsmöte 2022

SFSE

Svenska Föreningen för Supported Employment

Till samtliga medlemmar

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svenska Föreningen för Supported Employment till ett digitalt årsmöte. Anmäl ditt deltagande på mötet senast den 18 mars till bertil.johansson@sfse.se

 

Dag och tid: onsdagen den 23 mars kl. 15.30-16.30

Plats: Mötet kommer att ske digitalt och länk kommer att bifogas.

 

Till kallelse bifogas:

Förslag till föredragningslista

Verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgänglig på hemsidan www.sfse.se samt skickas ut efter önskemål.

Välkomna

Styrelsen

Svenska föreningen för Supported Employment

Förslag till föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justeringsman
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor/revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgifter för 2023
 16. Behandling av övriga förslag från styrelsen och medlemmarna
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande


Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm