Kallelse till årsmöte & föredragningslista

SFSE

Svenska Föreningen för Supported Employment

Till samtliga medlemmar

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svenska Föreningen för Supported Employment till årsmöte.

Dag och tid: Onsdagen den 22 april kl. 10:00.

Plats: Misa, Döbelnsgatan 64, Stockholm

Till kallelse bifogas:

Förslag till föredragningslista

 

Verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgänglig på hemsidan www.sfse.se samt vid årsmötet.

Välkomna

Styrelsen

 

SFSE

 

Svenska föreningen för Supported Employment

Förslag till föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justeringsman
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Ändring av stadgar
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisor/revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av medlemsavgifter för 2021
 17. Behandling av övriga förslag från styrelsen och medlemmarna
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötets avslutande


Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm